7 Mediations Biennale Polska

Horyzont Zdarzeń / Events Horizon

Koncepcja / Conception

Mediations Biennale Polska dotychczas identyfikowało się z miastem Poznań. Lokalność była znaczącym kontekstem, a jej różnorodność postaw artystycznych bogatym źródłem inspiracji twórczych. Idziemy dalej odnosząc się do tradycji Żywej Galerii, dialogu różnych środowisk artystycznych w Polsce, kładąc nacisk na twórców poszukujących nowych środków wyrazu oraz działania interdyscyplinarne, pomiędzy światem analogowym i cyfrowym. Chcemy pogłębiać dialog środkowoeuropejski i azjatycki oraz odnosić się do obszaru – sztuka – nauka – technologia.

W 2020 roku, mimo epidemii korona wirusa Mediations Biennale Polska będzie największym spośród wszystkich dotychczasowych edycji i odbywać się w 7 miastach Polski: Jeleniej Górze, Katowicach, Łodzi, Mosinie, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie. Centrum wydarzeń biennale będzie Warszawa.Mediacje odbywają się również w innych miastach na świecie – Hannowerze, Opavie, Jerozolimie, Syros i Taipei.

Każdy projekt posiada swój własny podtytuł odnoszący się do tematu głównego 7 Mediations Biennale Polska – Horyzont Zdarzeń realizuje się na trzech płaszczyznach:

1. naukowo-badawczej,

2. dialogu kultur i ich tożsamości,

3. cywilizacyjno – społecznej.

1. Interesuje mnie kreatywne sięganie poza horyzont zdarzeń za pomocą sztuki, stwarzającej fakty wizualne, obrazy, których w ich istocie nie można zinterpretować, choć są one obecnością fizycznie i zmysłowo. Mimo własnego autorstwa, artysta staje wobec fenomenu swojej pracy objawiającej się jako teza wizualna. Różne interpretacje dzieła są nieistotne, powierzchowne i kontekstualne wobec zasadniczego pytania o to co w nim niepojmowalne. To czego nie rozumiem również jest i jest wiedzą, zbiorem, tajemnicą rzeczy niepojmowalnych. To, że czegoś nie rozumiem, nie oznacza, że tego nie ma. Obrazy wyprzedzają współczesny im kontekst.
Z czasem nabierają nowych sensów widziane z nowej perspektywy zdarzeń. Nauka i technologia „rozumieją” obraz po czasie. Horyzont zdarzeń oddziela obserwatora od zdarzeń. W nauce horyzont zdarzeń to nieprzekraczalna granica percepcji, gdy to co badane oddala się od nas szybciej niż światło. Być może wszechświat rozszerza się szybciej niż z prędkością światła, stając się coraz bardziej niedostępnym. Z perspektywy rewolucji kwantowo informacyjnej, wszystko jest informacją rozumianą jako pramateria, z której wyłonił się nasza możliwość obserwacji zdarzeń.W tym kontekście pragniemy, by sztuka wraz z nauką i technologią, była równorzędnym narzędziem badania rzeczywistości.

2. Drugą płaszczyzną projektu od samego początku powstania Mediations Biennale jest misja mediacji, zmiany paradygmatów określających inny horyzont zdarzeń, widziany z perspektywy polskiej i środkowoeuropejskiej. Nie jest to bynajmniej lepszy, czy właściwszy punkt widzenia rzeczywistości, ale niezbędny i twórczy w międzynarodowym dialogu, możliwy jedynie przy akceptacji różnych, lokalnych tożsamości.

3. Trzecia Perspektywa odnosi się do horyzontu społecznego, w czasach postglobalnych XXI wieku. Nie tylko swobodny przepływ informacji i kapitału, ale przede wszystkim rewolucja informatyczno-technologiczna stwarza nowe społeczeństwo. Produkcja uzależniona jest od konsumpcji, która osiągnęła granice nasycenia. Czas wolny to czas konsumpcji usług, czas do zagospodarowania przez działania kreatywne, partycypacyjne.Starzejące się społeczeństwa charakteryzuje się coraz większą liczbą osób poszukujących zajęcia po okresie produkcyjnym. Młode pokolenia natomiast uciekają w przestrzeń VR, AI i gier, w rzeczywistość równoległą internetu, mediów społecznościowych i technologii.

Te trzy horyzonty zdarzeń są płaszczyznami naszego dialogu o przyszłości.

Dr hab. Tomasz Wendland 

Mediations Biennale Polska has been so far identified with the city of Poznań. Locality was a strong context, and the artistic environment was a rich source of creative attitudes. Referring to the tradition of the Living Gallery and the dialogue of various artistic environments in the country, we expand the field of our activity by changing the name to Mediations Biennale Polska. However, Mediation itself is such a strong idea that we also implement projects outside the country. This year in the Czech Republic, Greece, Germany, Taiwan, perhaps in Israel. We invite artists presenting various media, we most support artists looking for new means of expression, operating interdisciplinaryly,between the analog and digital world. We want to deepen the dialogue between Central Europe and Asia, and relate to the area of art – science – technology.

In 2020, despite the coronavirus epidemic, the biennial will be held in 7 Polish cities: Jelenia Góra, Katowice, Łódź, Mosina, Poznań, Szczecin and Warsaw. The center of events will be Warsaw, although Mediations also take place in other cities, such as Hannover, Opava, Jerusalem, or Syros, offering their research perspectives related to the Event Horizon.

Title of 7 Mediations Biennale Polska – Horyzont Zdarzeń can be referred to on three levels:

  1. scientific and research,

2. dialogue of cultures and their identities,

  1. civilization and social.

1. I am interested in creative reaching beyond the horizon of events with the help of art, creating visual facts, images that in their in essence, they cannot be interpreted, although they are physical and sensual presence. Despite his own authorship, the artist faces the phenomenon of his work, which manifests itself as a visual thesis. The various interpretations of the work are irrelevant, superficial and contextual to the fundamental question about what is incomprehensible in it. What I don’t understand also is and is know a collection, the mystery of the incomprehensible. Just because I don’t understand something doesn’t mean it isn’t there. Pictures are ahead their contemporary context. Over time, they acquire new meanings seen from a new perspective of events. Science and technology „Understand” the picture over time. The event horizon separates the observer from the events. In science, the event horizon is impassable perception limit, when what is being studied moves away from us faster than light. Perhaps the universe is expanding faster than the speed of light, becoming more and more inaccessible. From the perspective of the quantum information revolution, everything is information understood as the primordial from which time and space emerged. Our ability to observe events ends at the border of black holes. In this context, our intention it is our participation of art on a par with science and technology as a form of exploring reality.

2. The second level of the project from the very beginning of Mediations Biennale is the mission of mediation, changing the paradigms defining a differentevent horizon, seen from the Polish and Central European perspective. This is by no means a better or more appropriate point of view reality, but necessary and creative in international dialogue, possible only with the acceptance of different local identities.

3. The Third Perspective relates to the Social Horizon in the post-global times of the 21st century. Not only free movement information and capital, but above all the IT and technological revolution creates a new society. Dependent production it is from consumption which has reached its saturation point. Free time is the time of consuming services, time to be spent by activities creative, participatory. An aging society is characterized by an increasing number of people seeking employment after production period. Young generations, on the other hand, are fleeing into the space of VR, AI and games, into the reality parallel to the Internet and media social media and technology.

These three event horizons are the planes for our dialogue about the future.

Dsc. Tomasz Wendland

dyrektor projektu: Tomasz Wendland

kuratorzy:
Tomasz Wendland, Anna Szamotuła, Maria Marcinkiewicz Górna, Jacek Sosnowski, Patryk Lichota, Artur Kłosiński, Alnoor Mitha, Gu Zhenqing, Pon Pronoia, Rafał Szrajber, Małgorzata Jabłońska, Mark Maksimovich

Projekt realizowany przez Fundację Mediations Biennale we współpracy z Fundacją Propaganda

Promocja: Dofinansowano ze środków do dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

współpraca:

Akademia Sztuki w Szczecinie,

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi,

Akademia Muzyczna w Poznaniu,

Otwarta Papiernia w Jeleniej Górze,

Varso Place i Cukry Praga w Warszawie,

Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu,

Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie,

VIV MONA w Poznaniu,

Waley Art Foundation Taipe

Horyzont Zdarzeń / Events Horizon

7 Mediatons Biennale Polska

2020