Informare – Doświadczając Niewidocznych Przestrzeni

– Experiencing Invisible Spaces

Opera – na Zamku Książąt Zachodniopomorskich w Szczecinie

Galeria R+ - Akademia Sztuki w Szczecinie

01 - 07.10. 2020 Szczecin

Kuratorzy: Dr Jakub Palka, Maciej Osmycki

Organizator:

Akademia Sztuki w Szczecinie

artyści:

Ulrika Eller-Ruter – Niemcy

David Rodriguez Gimeno – Hipszania

Jakub Palka

Andreas Guskos

Arkadiusz Marcinkowski

Tomasz Wendland

Maciej Osmycki

Patryk Lichota

Mira Jarmołowicz

Arek Piętak

Tajny Projekt: Kacper Mutke/ Michał Urbański

Studenci Akademii Sztuki w Szczecinie

Obszar rzeczywistości doświadczany zmysłowo stale poszerza się dzięki nauce, sztuce i technologii. W 2011 roku w Szczecinie na warsztatach MEDEA 2011, Doświadczając niewidocznych przestrzeni [1]  wystąpił prof. Marcos Novak z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara, pionier wirtualnej architektury i twórca pojęcia  transwergencji[2], które było główną inspiracją dla myśli przewodniej warsztatów. Narzędzia technologiczne umożliwiające wizualizację i sonifikację informacji nie wpisanej w świat materialny pozwalają nawigować po obszarach dotychczas niezbadanych. Koncepcja  transwergencji  nawiązuje do diagramu czasoprzestrzennego Hermanna Minkowskiego, w którym stożki światła wychodzące z punktu widzenia obserwatora definiują dostępną rzeczywistość. Transwergencja w odróżnieniu od konwergencji wyprowadza badacza/artystę w obszar gdzie indziej, gdzie tworzone są nowe byty w zetknięciu z obcym (allo-, allo bio[3]). Wystawa Doświadczając Niewidocznych Przestrzeni, wpisując się w ramy Mediations Biennale 2020 Horyzont Zdarzeń, zaprezentuje prace artystów, których tworzywem jest to co nie widoczne lub obszar ich działań wpisuje się w koncepcję transwergencji, w kontekscie Miasta Szczecin i Muzeum Narodowego w Szczecinie.

[1] Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozja na Temat Nauki, Sztuki i Technologii MEDEA (2011,2014, Szczecin,2015,2016, Zakintos, 2017, Heraklion, 2018 Saloniki, 2019 Ateny)

[2],[3] Marcos Novak, Speciation, Transvergence, Allogenesis: Notes on the Production of the Alien, Architectural Derign 72:3 (2002), 64—71

Informare - invisible spaces

The sensually experienced area of reality is constantly expanding thanks to science, art and technology. Technological tools that enable visualization and sonication of information not inscribed in the material world allow you to navigate areas previously unexplored. The concept of transvergence – invented by prof. Marcos Novak from California University – refers to the space-time diagram of Hermann Minkowski, in which the cones of light coming out from the point of view of the observer define the available reality. Unlike convergence, transvergence brings the researcher / artist to an area elsewhere, where new entities are created in contact with a stranger. Informare (italian) – poetically can be understood as a sea of information (Information and mare – sea). Information is also understood as a structure (a system of relations binding elements of a system), or Primary Matter (primordial, materia prima) the primacy from which time and space originated, and then matter. Nun – in Egyptian mythology, primordia, the first material manifestation of being, Nun is primarily a cosmic element. Indian philosophy everything consists of two primary principles: pramateria („prakryti”) and spirit („purusha”). Pramatery is uniform and is the primary cause. The exhibition Experiencing Invisible Spaces will present works of artists whose material is what is invisible or the area of their activities falls under the concept of transvergence.

Horyzont Zdarzeń / Events Horizon

7 Mediatons Biennale Polska

2020